Indbydelse

Onsdagsmatch 2024 for Bane 1 og Bane 2

1. Regler
Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne, inkl. Dansk Sejlunions samt 
Nordic Sailing Federations forskrifter.


2. Deltagelse og tilmelding
2.1. Sejladserne er åbne for alle både med et gyldigt DS-målerbrev eller -klassebevis.

2.2. Der gælder følgende begrænsninger i retten til at deltage:

2.2.1. Mindst en af bådens ejerkreds skal være medlem af en sejlklub under World 
Sailing eller båden skal være ejet af en sejlklub under DS.

2.2.2. Deltagelse er betinget af, at deltagergebyr for båden er betalt og at båden har et gyldigt nummerskilt.

2.2.3. Nummerskilt skal altid vises ved målgang på bane 1. På bane 2 anvendes 
sejlnummer. Hvis bådene på bane 2 undtagelsesvis deltager på bane 1, gælder bane 1’s regel for nummerskilte.

2.2.4. Deltagerne skal være opmærksomme på, at der kan blive fotograferet på banen, og at billeder kan blive lagt på Svanemøllebugten Sejlsports hjemmeside.

2.2.5. Mailadressen, der oplyses i forbindelse med registrering, vil kunne bruges til nyhedsmails og andre sejladsorienterede oplysninger, herunder meddelelse om ændring af sejladsbestemmelser.

2.3. Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformular på www.svbsejlsport.dk eller ved Introduktionsmøde d. 17. april.

2.4. Anskaffelse af nummerskilt. Hvis båden ikke allerede er registreret med skiltenummer, skal et sådant købes for kr. 50,00 – f.eks. på førnævnte informationsmøde eller bestilles via mail til tilmelding@can-can.dk.

2.5. Tilmelding og betaling skal ske til bankkonto 1551-3176789.


3. Deltagergebyr
3.1. Deltagergebyret andrager kr. 600,- pr. båd for sæsonen 2024. 

3.2. Ved tilmelding efter sommerferien udgør deltagergebyret kr. 400,-.


4. Tidsplan
4.1. Program for Introduktionsmøde d. 17. april annonceres på www.svbsejlsport.dk og på kredsens facebook-side.

4.2. Sejladsdage: 

4.2.1. Onsdage i maj og juni måned. Første sejladsdag den 1. maj og sidste sejlads inden sommerferien den 26. juni. I alt 9 sejladsdage. 1. start kl. 19:00 på Bane 1 og kl. 18:30 på Bane 2.

4.2.2. Onsdag den 7., 14., 21., og 28. august med 1. start kl. 18:30.

4.2.3. Onsdag den 4., 11. og 18. september med 1. start kl. 18:00 på Bane 1 og kl. 17:30 på Bane 2.


5. Måling og kontrol
Hvis bådens data ikke findes/er mangelfulde på DS’s båddatabase, skal gyldigt 
målerbrev eller klassebevis forevises ved tilmeldingen.


6. Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser findes på Svanemøllebugten Sejlsports hjemmeside 
www.svbsejlsport.dk senest 1 uge før 1. sejlads.


7. Kapsejladsområde
Banerne vil blive udlagt Ø-NØ for Tuborg Havn, med bane 2 længst mod syd.


8. Banerne
8.1. Der sejles på op-ned baner.

8.2. På bane 1 sejles der én sejlads pr. aften. Der sejles med udlagt gate som bundmærker. Første og anden start, samt flerskrogsbådene sejler 3 opkryds. De øvrige starter sejler 2 opkryds.

8.3. På bane 2 tilstræbes 2-3 sejladser pr. aften med 2 opkryds i hver sejlads.


9. Præmier
9.1. Der vil blive uddelt 1 præmie i hvert løb for hver 5. fuldførende båd. 

9.2. Præmieuddeling finder sted efter hver sejlads og resultatliste vil blive offentliggjort på www.svbsejlsport.dk

9.3. Endvidere uddeles der præmier for forårsserien og for efterårsserien – begge med 
fratræk for dårligste placering(er). Hvis der ikke arrangeres vinterarrangement vil 
præmieuddeling ske ved sidste sejladsdag i sæsonen. Ellers vil præmieuddelingen finder sted ved første vinterarrangement. Nærmere information på hjemmesiden og facebook.


10. Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko (Se regel 4, Beslutning om at deltage). 
Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter 
sejladsen.


11. Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.


12. Yderligere information
Yderligere information fås på www.svbsejlsport.dk

Indbydelsen kan også hentes her