Vedtægter

Vedtægter for Svanemøllebugten Sejlsport

Ordforklaring:
Skriftlig meddelelse inkluderer fremsendelse via e-mail 


§ 1. Foreningens navn og hjemsted. 
Foreningens navn er ”Svanemøllebugten Sejlsport” (SvS). Dens hjemsted er Københavns Kommune. Ved arrangementer med udenlandsk interesse kan anvendes navnet ”Copenhagen Sailing”. Foreningens tidligere navn var Svanemøllekredsen.


§ 2. Foreningens formål.  
Svanemøllebugten Sejlsports formål er: 

 • at fremme samarbejdet mellem sejlklubberne i og omkring Svanemøllebugten til gavn for medlemmerne og sejlsporten. 
 • at fremme sejlernes interesser ved at fremføre dem over for relevante offentlige myndigheder, idræts- og interesseorganisationer, samt over for relevante virksomheder. 
 • at formidle uddannelse og træning til medlemmerne. 
 • at koordinere klubbernes kapsejladser og arrangere andre sejlsportsarrangementer. 
 • at forvalte SvS’ aktiver og de pengemidler, der gennem kontingenter og på anden måde måtte tilgå, således at de efter bestyrelsens skøn bliver til størst mulig gavn for alle SvS’ medlemsklubber. 

Foreningen kan søge associering til Dansk Sejlunion. 


§ 3. Foreningens medlemmer
Som medlemmer kan optages sejlklubber som er medlem af Dansk Sejlunion og beliggende i og omkring Svanemøllebugten og andre medlemsklubber i Dansk Sejlunion efter bestyrelsens beslutning. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlem.


§ 4. Optagelse af medlemsklubber. 
Sejlklubber omfattet af § 3 optages ved godkendelse af SvS’ bestyrelse, og ved indmeldelse forpligter en klub sig til mindst 3 kalenderårs medlemskab.


§5.a. Kontingent. 
SvS’ kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling som et kronebeløb per aktivt medlem i sejlklubben.

Kontingentet opkræves bagud og er forfaldent til betaling den 1. december.
 

§ 5.b Gebyr for deltagelse i SvS’ aktiviteter
Gebyr for deltagelse i SvS’ aktiviteter besluttes af bestyrelsen. For deltagere, som ikke er medlem af en sejlklub, som er medlem af SvS, opkræves forhøjet gebyr for deltagelse i SvS’ aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.


§ 6. Udmeldelse, udelukkelse af medlemsklubber. 
Udmeldelse af SvS kan ske med 6 måneders opsigelse til slutningen af et kalenderår. Første gang efter 3 kalenderårs medlemskab.

Hvis en klub er i restance den. 1 februar, kan medlemmer af klubben kun deltage i SvS’ kapsejladser og andre arrangementer som ”ikke-medlem”.

Hvis en klub efter 3 skriftlige meddelelser ikke betaler restance, kan bestyrelsen beslutte, at klubben udmeldes af SvS. Den udmeldte klub er forpligtet til kontingentbetaling for kalenderåret, hvor udmeldelsen sker, og i mindst 3 år fra indmeldelse. 


§ 7. Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle SvS anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, med dagsorden, til alle medlemsklubber. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være SvS’ bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagene skal optages på dagsordenen. 

Dagsordenen bekendtgøres skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet udsendes samtidigt med dagsordenen. 

Adgang til generalforsamlingen har indtil 3 medlemmer fra hver medlemsklub. En af disse skal have mandat til at afgive klubbens stemme. Adgang har i øvrigt den siddende bestyrelse, samt suppleanter til bestyrelsen. 

Stemmeret har alle fremmødte medlemsklubber. Hver medlemsklub har 1 stemme for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer, der er betalt kontingent for ved seneste opkrævning. 

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. 


§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens årsberetning. 
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
 4. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag. 
 5. Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år. 
 7. Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år 
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for en 2-årig periode. 
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Vælges for en 1-årig periode. 
 10. Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant. 
 11. Eventuelt. 


§ 9. Generalforsamlingens ledelse. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 medlemsklub afstemning og valg foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 

Referatet udsendes senest 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på SvS’ hjemmeside. 


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og  skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemsklubberne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel. Om indkaldelsesmåde med dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 

Bestyrelsen fastsætter mødestedet for den ekstraordinære generalforsamling. 


§ 11. Valg af bestyrelse m.v. 
Bestyrelsen er kredsens daglige ledelse og repræsenterer SvS i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter SvS i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer: 

 • Formand 
 • Næstformand 
 • Kasserer 

Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer efter behov. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen (suppleanter for 1 år ad gangen) af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 


§ 12. Bestyrelsens konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kursuskontakt og kapsejladsansvarlig. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. 

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 

Der skrives referat fra bestyrelsens møder. Referater sendes til medlemsklubberne til orientering.  SvS tegnes af formanden og kassereren i forening.


§ 13. Regnskab.
SvS’ regnskabsår er 1. januar – 31. december. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. 

Driftsregnskab og status skal udsendes sammen med dagsordenen til ordinær generalforsamling. 


§ 14. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. 

Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 


§ 15. Vedtægtsændringer. 
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 


§ 16. SvS opløsning. 
SvS’ opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, med 2/3 flertal af foreningens medlemmers stemmetal ved sidste ordinære generalforsamling.

Vedtagelse om opløsning af foreningen kan først ske efter beslutning om, hvorledes SvS’ formue, herunder fast ejendom og løsøre, fordeles efter dækning af eventuelle kreditorer. Denne beslutning skal tages med samme flertal som foreningens opløsning, og fordelingen kan kun ske til formål, som understøtter sejlsport i Svanemøllebugten.


§ 17. Vedtægternes vedtagelse.
Disse vedtægter er vedtaget på Svanemøllekredsens ekstraordinære generalforsamling den 6. december 2021 og træder i kraft den 1. januar.

Vedtægterne kan også hentes her.